Vision og mål

 
Forord
Essensen af menighedsrådsløftet er, at man som menighedsrådsmedlem skal arbejde for, at der er gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. I forlængelse heraf vil menighedsrådet ved Snejbjerg sogn arbejde for, at rammerne for et aktivt kirkeliv er til stede.
Mulighederne er mange, og fantasien har stort råderum. Menighedsråd og præster arbejder sammen og taler til stadighed sammen om, hvad rådet mener, vil skabe liv og vækst netop i vores sogn. Vi ønsker at være åbne for forslag og initiativer i arbejdet med at bevare og forny et kirke- og sogneliv, der har stor opbakning blandt sognets beboere.
Vores vision og målsætning er dels et værktøj for arbejdet i menighedsrådet, dels et forsøg på at synliggøre menighedsrådets holdninger over for sognet. Vi betragter målsætningsplanen, som en dynamisk størrelse, der skal tilpasses løbende og revideres på mål og ydelser fra år til år.
I menighedsrådet håber vi, at visionen kan være med til at skabe et bredere engagement i og en saglig debat om, hvad vi vil i sognet.
Menighedsrådet har en ambition om, at kirken skal være solidt forankret i lokalsamfundet, være et samlingspunkt og en aktiv del af sognets liv. I en tid med stigende tendens til centralisering og heraf følgende udfordringer for et aktivt og levende lokalsamfund, aktualiseres denne opgave.
                                                 

 Snejbjerg Menighedsråd marts 2010  

 

 

 

 

Folkekirkens opgave

Kirkens opgave er iht. betænkning 1477 formuleret sådan: ”Folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde Jesus Kristus som verdens frelser”

Denne opgave må danne udgangspunkt for alle de konkrete former kirke livet får – også i Snejbjerg Sogn. Disse konkrete former bør dog samtidig altid tage hensyn til de stadigt ændrede vilkår for kristendommens møde med mennesker.

 

Værdier

I forlængelse af kirkens trosgrundlag er vore værdier:

troværdighed, åbenhed, respekt og engagement.

 

 

 

Visionen er

 

·          at producere nødvendige og sagligt begrundede løsninger

·          at være åbne, aktivt lyttende, fordomsfri og undersøgende i forhold til sognets forventninger.

·          at sikre sammenhæng mellem sognepolitik og sogneprofil

·          at tilstræbe et aktivt og frugtbart sognemiljø

·          at tiltrække de bedste medarbejdere, og gennem en innovativ personalepolitik, tilføre sognet kompetencer

·          at skabe optimale fysiske rammer for løsning af opgaver

·          at skabe det sundeste og sikreste arbejdsmiljø

·          at føre en ansvarlig økonomisk politik

 

 

 

 

Sognet kort

Snejbjerg sogn med sine godt 4200 indbyggere er en del af Snejbjerg-Studsgård-Haunstrup pastorat og indgår i Herning kommune.

Der er skoler og institutioner i Snejbjerg, og en hal danner centrum for sognets rige idrætsliv.

Byen har ligeledes spejdere og ungdomsarbejde, samt et omfattende menighedsarbejde omkring kirken og fra Snejbjerg menighedshus.

Der er en organist, en sognemedhjælper, en kirkesanger og to præster knyttet til sognet. Graver - og kirketjener funktionen varetages af Herning kirkegårde. Der er tilknyttet børnekor til kirken.

Ved kirken, som er en gammel middelalder kirke, er der i 2000 bygget menighedslokaler til undervisning, menighedsmøder og forskellige sogneaktiviteter.

Kirken fik i 2005 et klokkespil.

Kirkegården som er opdelt i forskellige afdelinger, findes ved kirken. På kirkegården opførtes i 2000 et nyt kapel samt en moderne graverbygning.

 

 

 

Personale og arbejdsmiljø

Menighedsrådet er arbejdsgiver for kirkens ansatte – dog ikke for præsterne -, og rådet skal derfor som alle andre arbejdsgivere sætte sig ind i regler og love på området. Kontakten til de ansatte er delegeret ud til de af menighedsrådet valgte personer. Vores personalepolitik skal samstemme med værdier og grundlag i øvrigt.

 

 

 

 

Det betyder, at vi ønsker

 

·          et kontinuerligt og godt arbejdsmiljø ved hjælp af arbejdspladsvurderinger og medarbejderudviklingssamtaler

·          at værne om en god arbejdsplads. Alle skal føle trivsel, omtanke og glæde ved jobbet

·          et personale der oplever ansvar og beføjelser, således at man føler arbejdsglæde og engagement i forbindelse med sine arbejdsopgaver samtidig med at man ser fremtidige personlige udviklingsmuligheder

·          en åben arbejdspladskultur, der med et aktivt personligt engagement skaber et arbejdsklima, som ser muligheder i stedet for problemer

·          at den interne information og omgangstone præges af vores værdier

·          at der er ligeværdige ansættelsesvilkår, arbejdsforhold og udviklingsmuligheder for kvinder og mænd og en lønstruktur uden kønsrelaterede forskelligheder

 

 

Gudstjenesten

 

Vort mål er, at sognets gudstjenester gennem forkyndelse, sakramentforvaltning, liturgi, salmesang og brug af kor, skal formidle evangeliet, så ”Kristus forkyndes som hele verdens frelser” relevant og vedkommende for alle generationer.

Vi ønsker en gudstjeneste, hvor alle sognets beboere kan føle sig hjemme og godt tilpas.

Vi ønsker at værne om den klassiske gudstjeneste, men ønsker også at arbejde med nye gudstjenesteformer og virkemidler så tradition og fornyelse kan gå hånd i hånd.

 

 

Det betyder, at vi 

 

·          vil fastholde og prioritere den traditionelle gudstjeneste, som centrum for gudstjenester og aktiviteter omkring kirken i øvrigt

·          vil variere denne gudstjeneste ved brug af kirkekor og andre indslag

·          vil fastholde og gerne udbygge et varieret gudstjenesteudbud, f.eks. frimesser, familiegudstjenester og familiehøjmesser, spaghettigudstjenester, BUSK-gudstjenester, plejehjemsgudstjenester, skolegudstjenester o.l.

·          vil samarbejde med og involvere ansatte, frivillige, foreninger og institutioner fra sognet omkring tilrettelæggelse og afholdelse af de forskellige gudstjenester

·          i relevante fora løbende vil evaluere og justere

 

 

Mission og diakoni

 

Kirkens opgave: ”at forkynde Kristus som hele verdens frelser”, er udgangspunktet for de missionale og diakonale initiativer, som udføres i Snejbjerg Sogn. Det betyder, at alle kirkens aktiviteter har rod i det kristne budskab og er præget af åbenhed, troværdighed og rummelighed. Ønsket er at udvide kendskabet til det kristne budskab både indadtil (dvs. i forhold til kirkens medlemmer) og udadtil (dvs. i forhold til ikke-medlemmer). De initiativer der tages, skal altid tage hensyn til de stadigt ændrede vilkår for kristendommens møde med mennesker.

Menighedsrådet vil derfor arbejde for at fremme menighedens missionale- og diakonalt/sociale engagement og opmuntre til og organisere frivillige i et sådant arbejde og prioriterer samarbejdet højt med frivillige, officielle organisationer og kommunale institutioner, og vil gerne kunne tilbyde sorg- og omsorgsarbejde for mennesker.

De missionale og diakonale initiativer er ofte sammenfaldende.

 

Det betyder, at vi

 

·          arrangerer kirkekaffe, kirkefrokost og ol.

·          fortsat vil arrangere babysalmesang

·          ønsker at vedligeholde og gerne udbygger korarbejdet

·          vil samle dagplejer og dagplejebørn til arrangementer i Kirkely

·          jævnligt vil foretage indsamlinger til sognets menighedspleje

·          være med i sogneindsamling til f. eks. Folkekirkens Nødhjælp

·          ønsker en velfungerende besøgstjeneste

 

 

Undervisning/ oplysning

 

Det er vort mål at fastholde og fremme kendskab til den kristne tro i overensstemmelse med Den Danske Folkekirkes trosgrundlag. Vi ønsker, at dette skal ske både ved kirkelig forkyndelse og undervisning, der indeholder både læring, indlevelse og oplevelse, og ved relevant og vedkommende livsoplysning.

 

 

 

Det betyder, at vi

 

·          vil skabe gode rammer og sørge for økonomiske midler til relevant og nutidig undervisning af konfirmander og minikonfirmander

·          vil udsende materiale til alle sognets døbte, som en lille hjælp til forældre til de døbte børns oplæring i den kristne tro

·          vil tilbyde samarbejde med skoler og institutioner

·          vil afholde koncerter

·          vil gøre brug af sognets kirkeblad og hjemmeside 

·          vil afholde kirkelige og folkelige foredrag og arrangementer

·          vil give rum for samtale, studiekredse og vi vil afholde højskoledage

·          vil samarbejde med enkelt personer, institutioner og foreninger i sognet

·          vil tilbyde fællesoplevelser med undervisende og oplysende sigte

·          vil være åbne for nye tiltag af undervisende og oplysende karakter

 

 

Kirkegård og bygninger

 

Menighedsrådet skal træffe mange beslutninger vedr. bygninger og kirkegård, ofte beslutninger, som angår hvert eneste medlem af folkekirken i sognet, og i enkelte tilfælde også ikke-medlemmer.

Menighedsrådet ønsker, at kirken, øvrige bygninger og omgivelser skal fremstå vel vedligeholdt, praktiske og funktionelle. Ligeledes ønsker vi, at kirkegården skal være velholdt og at den skal drives både etisk og økonomisk fuldt forsvarligt.

 

 

Det betyder, at vi

 

·          vil sørge for en fornuftig og langsigtet planlægning på både budget og anlægsside

·          fortsat aktivt vil engagere os i syn af bygninger og kirkegård

·          vil lytte til ønsker fra både sognet og fra kirkens ansatte

·          vil færdiggøre restaureringen af kirken

·          vil arbejde for en langsigtet løsning vedr. forholdene i våbenhus/dåbsværelse

·          vil arbejde for en udvidelse af kirken og Kirkely